AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Femfaktorstest

AS_233274707_1200x801_K30.jpg

Vilken personlighet har du?

 

Femfaktorstestetet (big five) ger en bild av din personlighet. Rapporten är en sammanställning av de svar du gett på 120 frågor som alla mäter olika egenskaper i fem personlighetsdomäner: Extraversion. Vänlighet/Sympati. Neuroticism. Samvetsgrann. Öppenhet.

 

Utöver detta finns en detaljerad beskrivning av personlighet enligt de 6 underdomäner (kallat facetter) vilket utgör varje domän.

 

Femfaktorsmodellen är helt baserad på forskning och är sedan 1990-talet den dominerade modellen inom personlighetspsykologi för att beskriva hur vår personlighet är sammansatt av olika personlighetsdrag.

 

Det finns fler forskningsgrundade personlighetsmodeller men ingen som visar en så stark stabilitet som femfaktorsmodellen.

 

Femfaktormodellen är knuten till femfaktorteorin vars främsta företrädare är Paul Costa och Robert McCrae, forskare inom psykologi.

 

Vad är personlighet?

Begreppet personlighet är svårfångat och svårt att skilja från begrepp som identitet och självbild. Personlighet är en stabil sammansättning av personlighetsdrag. Personlighet bygger på tankemönster och tankeförmågor, emotionella särdrag och på återkommande beteendemönster. Personlighet är ett ett uttryck för en persons återkommande sätt att förhålla sig till och anpassa sig till omvärlden. Personlighet visar sig i de flesta situationer och vissa drag kan komma fram vid specifika situationer.

 

Personlighet och personlighetsdrag ger återkommande beteenden vilket motiverar att personlighet kan bidra till ett mönster av handlingar som kan leda till framgång/misslyckande inom ett visst område. Det finns fler aspekter än personlighet och personlighetsdrag som påverkar beteende men det är en stark faktor att räkna med.

 

  • Testet innehåller totalt 120 frågor.

  • Efter testet får du ditt svar i form av rapport i pdf till din mail.