5. Förhandling. Din känsla smittar (affektsmitta).

Uppdaterat: aug 23

Vad är fel? Inget! Men, det stämmer ju inte, jag märker att det är något! Kan du känna igen dig i situationen är det för att kommunikation sker på fler sätt än med bara ord. När vi känner att något inte stämmer är det på grund att vi upplever olika budskap samtidigt. Säger du en sak men menar något annat kan det lysa igenom. Bli bättre förhandlare genom förståelse hur känslor och sinnesstämningar kommunicerar och påverkar.


Din känsla och sinnesstämning smittar.

Vi kommunicerar genom två system

Människor har i alla tider levt tillsammans med andra människor. Från ett evolutionärt perspektiv har kommunikation inte alltid skett verbalt, istället har det skett genom olika sätt att påkalla uppmärksamhet samt genom att förmedla intention genom läten, känslor och kroppsspråk. Förmågan och behovet av verbal kommunikation utvecklades i takt med ökade krav på att samla in, sortera, bearbeta och kommunicera information inom flocken.

Som människor är vi inte ett enhetligt utvecklat och sammanhållet system utan snarare ett fragmenterat lappverk av olika utvecklingssprång. Kommunikationsmässigt är vi mer än bara kognitiva förmågor med en verbal kapacitet. Vi är också en kropp och våra beteenden påverkas av nervsystem, hormoner, instinkter och bedömningar vilket sker i äldre delar av vår hjärnstruktur.

Oavsett vilken form av emotionellt påslag och sinnesstämning vi upplever signalerar vi detta till vår omgivning, även de subtila. De sker genom spänningar i kroppen, ögonrörelser eller exempelvis tempo när vi andas. När vi har en person framför oss kan vi till viss del uppleva deras upplevelse och känna deras känsla. Det sker genom att vi omedvetet härmar mikrorörelser och en aktivering av spegelneuroner.

Magkänsla

Vi kommunicerar genom två system, kropp och tal. Den största delen av vår evolutionära utveckling har vi kommunicerat utan ord och sammansatta meningar. Det ordlösa systemet bär vi fortfarande med oss och det är fortfarande aktivt. Det är detta vi märker när vi anar att något inte stämmer.

  • Vad är det?

  • Inget!

  • Men, det stämmer ju inte. Jag märker att det är något!

Känslor smittar

Känslor smittar i alla former av samspel, även i en förhandling. Du kan vara still och tyst och ändå påverka. Du kan påverkar andra med ditt lugn, nervositet, oro, sorg, ivrighet, aggressivitet, misstänksamhet, passivitet, illvilja eller välvillighet och värme.

Vårt eget sinnestillstånd smittar inte bara andra, det påverkar även hur vi tolkar information. Ett negativt eller positivt sinnestillstånd kan exempelvis få oss att missförstå och överdriva det som är negativt eller positivt. Ett stressat tillstånd med förhöjd vaksamhet kan exempelvis göra att en person tolkar ett neutralt ansikte som negativt eller ett negativt ansikte som aggressivt.

Förståelse kring hur känslor och sinnesstämningar kommunicerar är betydelsefullt av två anledningar:

  1. Ökad självmedvetenhet inför vad du omedvetet kommunicerar och hur det kan påverka andra.

  2. Ökad förståelse inför vad andra omedvetet kommunicerar och hur det kan påverka dig.

Medvetenhet

Medvetenhet är en sak men verklig påverkan ligger i hur du använder den medvetenheten. Förhandling kan betraktas utifrån förhandlingspositionerna: Samarbeta. Tävla. Kompromissa. Tillmötesgå. Undvika.

Den bästa förhandlingen är i regel den som innebär ett integrativt samarbete. Det vill säga en situation av win-win där alla parter känner sig nöjda med förhandlingen. Medvetenhet kring känsloaspekter och sinnesstämning är att integrativa samarbeten byggs med aspekter som ömsesidigt lugn, tillit, öppenhet, empati, sympati, tålamod, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet.


Förhandling, samarbete och kommunikation

Förhandling är mer än affärsavtal, lön eller bolån. Du förhandlar om utrymme när du möter någon på trottoaren eller vem som sätter på kaffet på morgonen. Alla interaktionen och möten med andra innebär kommunikation och olika aspekter som samarbete, tävling, kompromiss, tillmötesgående eller undvikande. I snitt förhandlar vi sju gånger per dag vilket är över 2500 gånger per år. Att vara bra på något vi gör så ofta är en framgångsfaktor både yrkesmässigt och privat. Förhandling, samarbete och kommunikation är en kompetens du tränar upp. Träning ger positiva resultat från dag ett.


Börja träna idag! Förhandlingsteknik. En digital utbildning.8 visningar0 kommentarer