7 saker bra ledare gör

Vissa har högt driv, enklare för samspel och kan konsten att påverka andra. Men inget av detta är direkt likställt med effektivitet i rollen som chef och ledare. Effektivitet i rollen går att utvecklas för den som är villig att lära sig. Frågan är inom vad? Vilka aspekter krävs för ett gott chef och ledarskap? För att kunna besvara frågan behövs först en definition av chef och ledarskap för utan definition finns det inget att ta avstamp ifrån som ringar in och förtydligar utvecklingsområden.

Digitala utbildningar för chefer, ledare och professionellt yrkesverksamma.

Definition

En utmaning med ledarskap är att det skiljer sig åt. En person kan vara en bra ledare inom ett område men fungera sämre i en annan kontext. Det finns kontextuella och branschspecifika förutsättningar. En definition kring chef och ledarskap kan därför endast utgå från färdigheter som är gemensamma och återfinns inom alla grupperingar, områden, branscher. Definitionen bör passa in på en chef och ledare inom såväl en nutida start-up, politiskt ledarskap, förvaltningschef eller för en internationellt bolags-VD. Robert Hogan, psykolog och expert inom ledarskap och personlighetsanalys genomförde med sitt forskarteam en jämförande forskningsstudie av definitioner inom chef och ledarskap. Det finns många olika definitioner men Hogans´s forskarteam tog fram ny definition som utgår från gemensamma nämnare från övriga definitioner samt möter kravet att vara applicerbar oavsett bransch och kontext.

En effektiv chef och ledare

  • De hanterar stress på ett bra sätt.

  • De lyfter fram en vision och utvecklar strategier som översätter visionen till verklighet.

  • De löser taktiska och strategiska problem.

  • De sätter höga mål och jobbar hårt för att nå dem.

  • De utstrålar en känsla av självklarhet.

  • De bygger relationer med andra och bygger team.

  • De håller vad de lovar, behandlar andra rättvist, de planerar och organiserar arbete.


Med definitionen som bas ger det möjligheter att hantera utvecklingsområden för chef och ledarskap. Definitionen ger även möjlighet till hur effektivit chef och ledarskap medvetet kan bedömas.

1. Flexibilitet & framåtrörelse

En innebörden av ledarskap är att uppnå mål och resultat. Att gå från en plats till nästa. Precis som med talesättet att många vägar leder till Rom, finns det många sätt att leda mot mål. Det som är rätt ena dagen är inte nödvändigtvis rätt andra dagar. Metoder skiljer sig åt beroende på aspekter som värdeerbjudande, livscykel, marknadsposition, vision, affärsmodell och strategi.


Vad fungerar då? Svaret på frågan kring vad som är framgångsrikt går inte att entydigt besvara för det finns för många faktorer som påverkar. Det närmsta vi kommer till svar är att det beror på. Men det finns två betydelsefulla lärdomar att dra av utifrån detta annars otillfredsställande svar.


För det första. Om något beror på innebär det att rigida och fyrkantiga förhållningssätt inte är lika framgångsrika som ett flexibelt och utforskande förhållningssätt. Den andra slutsatsen vi kan dra av det beror på är att det inte går att sitta still för länge. Strategier är bra och ger en riktning men om valet måste göras är aktivitet och framåtdrift att föredra framför passivitet.


Framgångsrika chefer och ledare håller sig i rörelse, de agerar och driver framåt. Använd det som fungerar och hoppa över det som inte fungerar. Flexibilitet framför rigiditet. Rörelse och agerande framför stagnation. Det ska givetvis inte vara aningslöst agerande för sakens skulle men börja agera, hoppa över kanten och utveckla fallskärmen på vägen ner. Adapt and overcome för att låna ett slitet uttryck.

2. Attityd

Kommunikation och positivt samspel med andra är alltid viktigt men i rollen som chef jobbar du genom andra. Det innebär att det är avgörande att vara aktsam kring ditt samspel med din omgivning.


En aspekt av detta är att bli medveten om hur du påverkar din omgivning genom ditt sätt att vara. Är din attityd tillmötesgående och positiv eller är den avvaktande, skeptisk, misstänksam eller aggressiv? Påverkar du med positiv stress eller negativ stress?

Gallups arbetsplatsstudie (Gallup 2017) visade att endast 14 % av medarbetare på svenska arbetsplatser är engagerade och positivt inställda till sin arbetsgivare. Resterande medarbetare var antingen oengagerade eller rent av fientligt inställda. Men detta är ingen statistik som är ristad i sten, den är påverkbar. Samma undersökning visar också att som chef och ledare står du för hela 70 % av variationen i medarbetarnas engagemang.


Din attityd och sätt att vara har stor betydelse inte bara för ert dagliga samspel utan påverkar även finansiella aspekter som börsvärde. Mårten Westerberg från Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys har analyserat aktiekurs och medarbetarindex. I de fall medarbetares engagemang gick upp steg aktiekursen mer än börsens generella uppgång. “Det är ungefär 2.5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det. Mårten Westerberg” (Jarring, 2020).


Din attityd påverkar din omgivning. Det gäller alla men som chef och ledare får detta långtgående konsekvenser. Det är betydelsefullt att du antar en positiv inställning och attityd. Det finns många subjektiva upplevelser men få objektiva sanningar. Använd detta för att se möjligheter och fördelar istället för hinder och problem. Anta en inställning av acceptans och hitta vägar runt istället för att hänga kvar vid misstag och fördelning av skuld.

3. Vision och självklarhet

En person som går ensam utan någon som följer är inte någon ledare, bara en ensam person på stan. En ledare är en person som andra väljer att följa. Varför? Ett svar på detta är att vi följer personer som vet vart de skall och är kompetenta, handlingskraftiga och har kapacitet att nå fram. På kort sikt går det att bli duperad av personer som ger ett kapabelt intryck men på lång sikt tenderar vi att följa personer som inte bara pratar utan pekar ut riktningen och därefter agerar. Personer som walk the talk.


Vad detta innebär utifrån aspekten definitionen av chef och ledarskap är aspekten att lyfta fram en vision och därefter utveckla strategier som gör visioner till verklighet. När det finns en vision, en strategi för vägen fram finns det också fokus och tydlighet. Om du inte vet vart du skall gå spelar det ingen roll vilken väg du tar. Men genom vision och strategi uppstår fokus. Att veta destination och strategi ger automatiskt ett perspektiv som gör det möjligt att navigera i många olika situationer. Istället för tveksamhet har du både destination, karta och kompass vilket ger dig en visshet i vägen fram och anledningen varför. Detta leder i sin tur till både säkerhet och självklarhet.


Vi följer inte en ensam person utan riktning eller aning. Vi följer kapabla personer som vet vart de skall och utstrålar en självklarhet i vägen fram.

4. Mål

Mål ger en mening i vardagen, tillfredsställelse och en känsla att vi uppnår något. Mål förvandlar en abstrakt verksamhet och värld till hanterbar och genomförbar. Långsiktig vision ger en riktning men är samtidigt abstrakt vilket också innebär komplex. För att göra arbetet påtagligt och genomförbart behövs mål. Mål kan inte vara för lätta för det riskerar att leda till stress genom uttråkning, en situation som kan uppstå när vi har mer resurser och förmåga än vad som behövs för att möta krav. Mål kan inte vara för höga för stress kan även uppstå i en situation när vi har mindre resurser och förmåga än vad som behövs för att möta krav. Sätt höga och ambitiösa mål men möjliga att nå. Jobba sedan systematiskt, organiserat och hårt för att nå dem.

5. Bygg relationer

Som specialist utför du arbete men som chef arbetar du genom andra. Chef och följarskap går att likna med rollfördelning i en pardans. Någon har rollen att föra dansen och någon har rollen att följa i dansen. Båda behövs och det är viktigt att samspelet blir bra för båda parter. Chefen behöver lära sig föra men på samma sätt behöver följaren också lära sig följa. Alla är inte bra på att föra men ofta glöms det bort att alla är inte heller bra på vara följare. Vi behöver helt enkelt öva för att bli bra på att dansa tillsammans. För att göra detta behöver vi prata med varandra om vad som fungerar och hur vi kan göra för att samarbeta ännu bättre.


Det är nödvändigt med transparent kommunikation. Men transparens medför också risker i form av friktion, besvikelse och sårade känslor. När vi inte känner varandra väl kan intentioner bakom öppna och svåra samtal misstas och leda till sämre samarbete snarare än bättre. Ett säkert sätt att undvika många missförstånd är att utveckla stabila och fungerande relationer. Starka relationer klarar av missförstånd och negativa känslor i stunden. Styrkan i relationer ger möjlighet att stannar kvar i det obekväma och komma igenom med ny förståelse för varandra. För att uppnå bra och effektiva samarbeten behöver vi då och då prata om det som inte fungerar men dessa samtal kan vara svåra och obekväma. Starka relationer ger möjlighet att prata om svåra saker och är samtidigt paradoxalt nog vägen fram till att stärka relationer ytterligare.

6. Delegera

Specialistens roll kan liknas med att springa i ett stafettlag. Chefen är istället ansvarig för att hela laget gemensamt ska prestera. Chefskap är i mångt och mycket en administrativ uppgift av att säkerställa att mekaniken fungerar och att verksamheten når uppsatta mål. Ett garanterat sätt att misslyckas i rollen som chef är att missförstå innebörden i rollen som chef och specialist. Vissa uppgifter varken kan eller skall chefen delegera, exempelvis rekrytering, lönesättande samtal eller uppgifter som kräver chefens specifika erfarenhet och kompetens. Förutom detta bör mycket annat göras av arbetsplatsens specialister. Det frigör tid och energi för chefen att organisera, planera och säkerställa att det finns resurser och rätt förutsättningar för att möta krav, uppnå mål och utveckla verksamheten ytterligare.


7. Kommunicera

Vid varje möte finns det lika många uppfattningar om vad mötet innehöll som deltagare. Anledningen till att många missförstånd uppstår i vardagen är på grund av antagandet att alla andra känner till det som du känner till. Vi tolkar och bearbetar intryck på olika sätt vilket leder till att vi uppfattar verkligheten på olika sätt. Det är i själva verket nästintill ett mysterium att det inte förekommer mer missförstånd än det faktiskt gör. En av chefens viktigaste uppgifter är att organisera arbete och hjälpa andra att lyckas. För att göra detta krävs kommunikation och information, i mängder. Felaktiga antagande är recept på misslyckande. Informera om projekt, informera om status och informera om verksamheten i övrigt. Kommunicera om vision, om mål, om ansvar och ägarskap. Säkerställ att uppgifter är tydliga och att mottagarna förstår vad som ska göras. Sätt uppföljningsmöte och stäm av status och framsteg. Kommunicera igen och igen. Kommunicera inte bara om mål och uppgifter utan bygg relationer.


​Nästa steg

Detta är sju exempel på ett ett framgångsrikt chef och ledarskap. I utbildningen ny som chef får du mer praktiska verktyg för framgång. I utbildningen coachande ledarskap tränas du i nya förhållningssätt som gör att vi dansar bättre tillsammans.Digital utbildning för nya chefer. Lyckas med steget från specialist till chef. Magnus Lewrén AB. Malmö.

Digital utbildning i coachande ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla