9 Säkra sätt att misslyckas som chef!

Uppdaterat: aug 31

Vad är det som göra att vissa lyckas där andra inte gör det? Går vi på magkänsla finns det lika många svar som människor. Ledarskap kan diskuteras i det oändliga och kan med lätthet få översvallande karaktär. Men ämnet kan snävas ner till en hanterbar mängd områden att förhålla sig till. Studier av Jon Bentz pekar på 9 säkra sätt som skiljer chefer åt.


Framgångsrika organisationer bygger på långsiktighet, system och repeterbarhet. Ledarskap är inget som är svårfångat eller höjt i dunkel. Det finns en mekanik som går att förhålla sig till. Misslyckande kan summeras till oförmåga inom 9 områden.
Om du vill du lyckas som chef ha koll på följande 9 områden.

1 De saknar affärsmannaskap

Affärsmannaskap är en djup förmåga att veta vad det är som driver affären framåt och hur aktörer, händelser och situationer hänger ihop. De som lyckas förstår sina roller, vad och hur de kan påverka och vad som adderar mest värde. Även när korten blandas om, möten ställs in, projekt flyttas fram, leveranser försenas kan de snabbt orientera om. De förstår hur de ska prioritera, både för den egna verksamheten men även vad som är viktigt för deras kunder.


2 De kan inte hantera komplexitet

Framtiden vet du ingenting om. Du kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Desto längre in i framtiden du försöker blicka desto större komplexitet och därmed osäkerhet. Vissa delar av en verksamhet kan hanteras med system och rutiner. Men andra delar går inte att förutspå. De måste hanteras med kreativitet och flexibilitet. Olika aktiviteter kan dra dig i olika riktningar men ser du mönstren i dessa aktiviteter, kan förutspå dem och prioritera mellan dem förändras kartan. Det komplexa blir hanterbart och ger tid över till planering av framtidsscenarion.


3 De agerar reaktivt och taktiskt

Har du en djup förmåga att förstå verksamheten och vad som adderar värde? Kan du se mönster i vardagliga aktiviteter som gör komplexitet hanterbart? Då är det troligt att du kan agera långsiktigt i motsats till kortsiktigt. Istället för att släcka bränder kan du bygga system för att hantera det som är återkommande och repetitivt. Gör du detta arbetar du strategiskt och med operativ kontroll. Gör du inte detta är istället det reaktiva och kortsiktiga ditt enda alternativ. Är det något historien har lärt oss, är det detta. Långsiktighet är en avgörande nyckel som kopplas till framgång.


4 Oförmåga att delegera

Som specialist utför du arbete. Som chef arbetar du genom andra och sättet du gör detta är genom att fördela uppgifter och delegera ansvar. Delegering är mer än tilldelning av ansvar det innebär även identifiering, tålamod, tillit, utbildning och stöttning. Delegering innebär att stegvis montera över ansvar i takt med kunskap till dess att din kollega blir självgående. Delegering på rätt sätt ger det mer än positiva resultat i verksamheten. Det är förutsättningen för att vi skall växa och ger personal möjlighet att frodas, blomma ut och bli självgående flexibla personer som tar ansvar. Delegering på fel sätt innebär att din personal kommer att misslyckas i högre utsträckning. Det leder till fel, missförstånd stress och överbelastning i det korta perspektivet. I det långa perspektivet tappar dina medarbetare tro på egen förmåga och riskerar passivisering.


5 Oförmåga att bygga team

Allt arbete handlar om att göra rätt sak på rätt sätt. Som tänkande apor i kostym är vi oändligt partiska. Vi ser inte helheten utan bara fragment av helheten. När vi jobbar tillsammans ges vi möjlighet att se fler perspektiv och fatta bättre beslut. Vi kan använda det både för att fatta beslut om vad vi ska göra men även hur, av vem/vilka och när. För att åstadkomma detta behöver du som chef leda grupper och team. Men som apor i kostym är vi mer än bara partiska även andra faktorer står på spel: Status, rivalitet, kommunikation, tillit, misstänksamhet och känslor är några faktorer. Kunskap ger dig möjlighet att medvetet bygga team. Saknar du kunskapen kommer istället någon annan att ta över din flock.


6 De kan inte bygga långvariga relationer och nätverk

Inget arbete blir framgångsrikt i någon större utsträckning utan långvariga samarbeten. De som agerar reaktivt och taktiskt tänker mer på sina egna behov, vilket nytta de kan ha av sin omgivning här och nu. De som kan agera långsiktigt förstår betydelsen av att hantera både nuet och en framtid. De ser förtjänsten i att se relationer på längre sikt, att ge till andra och skapa förutsättningar för vinna-vinna lösningar.


7 Deras känslor påverkar deras omdöme

Att vara vuxen innebär inte ett liv utan känslor. Men det innebär att kunna agera på ett sätt trots att känslor i stunden vill det motsatta. Våra känslor är en oseparerbar del av vårt arv i kombination med socialisering och erfarenhet. Men känslor har lite med logik, rationalitet och affärsmannaskap att göra. Att bli vuxen och samtidigt ha rollen som chef innebär att du behöver bli mer självmedveten. Det innebär inte en domning eller undertryck av känslor. Snarare tvärtom. Acceptans kring att du är du men kombinerat med förståelse och strategier kring dess positiva och negativa påverkan.


8 De lär sig långsamt

När vägen är rak och dagens aktiviteter följer gårdagens och morgondagens. Då finns det liten anledning till förändring. När det enda som prioriteras är effektivitet då kan man unna sig avskalning och tunnelseende. På detta viset byggs det upp en organisatorisk strukturell passivitet och svartmålning av vidgade perspektiv. Det som är visionärt och långsiktigt får etiketter som kreativt flum och orealistiskt drömmande. Proaktivt lärande och strategiska förändringar ser aldrig dagens ljus. Istället sker förändring när krisen är ett fullbordat faktum. Chefer med drag av det normativa och bevarande av status-quo är sämre på att förutse och hantera sin verksamhet proaktivt.


9 Defekter i deras personlighet påverkar ledarskapet negativt

Framgång inom ledarskap är kopplat till mångsidighet. Dåligt ledarskap är kopplat till omedvetenhet, rigiditet och obalanserat tanke- och beteendemönster. Den omedvetna agerar enligt inlärda mönster vars rigiditet och fyrkantighet gör oss både framgångsrika samt håller oss tillbaka och hindrar oss att nå nästa nivå. Exempelvis förknippas ett extrovert beteende till förmågan av framdrift men okalibrerat även för mycket kraft, äventyrlighet samt aktiviteter bara för sakens skull. Det kan leda till att du utnyttjar andra och finns det även inslag av låg emotionell stabilitet kan de visa sig som lynnighet. Om det även kombineras med höga nivåer av misstänksamhet och kontrollbehov kan detta upplevas av andra som manipulation. Kombinationerna är många. Vad som anses som defekta personligheter är en sak men lösningen är att höja medvetenheten kring sig själv. Först då kan du hantera defekter och hitta lösningar.


Sammanfattningsvis

Framgång är till syvende och sist ett val. Hjälteorganisationen blir kortsiktig med högt personberoende och en osäkerhet i resultat. Stabilitet nås när humankapital binds i strukturkapital tillsammans med en systemati för att hantera ovanstående nio områden.
39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla