DISC. Vilken profil har du och vad får det för konsekvenser?

Uppdaterat: 28 aug.

DISC är ett sätt att beskriva ditt beteende. Att förstå sin DISC-profil är att förstå mer om sina beteenden och hur andra kan uppleva dig genom ditt sätt att kommunicera. Analysen ska ses som ett underlag, inte en absolut sanning. Ingen profil är bättre än någon annan.
Länkar


Vad är DISC för något?

DISC är ett sätt att beskriva beteendemönster och därigenom kommunikationsmönster. Analysen ska ses som ett underlag till att expandera förståelsen kring sig själv och andra men är inte en absolut sanning. Ingen profil är bättre än någon annan. Ursprunget till DISC-testet kommer från den amerikanske forskaren William Marston. Marston publicerar 1928 boken ”Emotions of Normal People” där teorin bakom DISC presenteras. Marston menade att det framstår fyra olika beteendemönster beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig samt om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ.Testets fyra faktorer

  • D står för dominant och indikeras vanligen med röd som färg.

  • I står för Inflytande och indikeras vanligen med gul färg.

  • S står för stabil och indikeras vanligen med grön färg.

  • C står för analytisk (anpassning) och indikeras vanligen med blå färg.


Beteende

Alla har sina föredragna sätt att agera på, sk grundbeteenden. Utöver detta kan alla även anpassa sina beteenden beroende på situation och omständighet, sk anpassade beteenden. Ett enkelt sätt att förklara grundbeteenden och anpassat beteende är att tänka på vilken hand du föredrar att skriva med. Föredrar du skriva med höger hand då är det ditt grundbeteende. Men du skulle med viss ansträngning kunna skriva med vänster hand, ditt sk anpassade beteenden. Över tid är det vanligt att vissa beteenden och handlingsmönster framträder starkare än andra. En del av dessa mönster blir synliga när du gör en disc-profil.Självskattning och reliabilitet

Testet bygger på självskattning vilket innebär att ditt resultat är direkt kopplat till de svar du ger. Har du haft en dålig dag eller känt dig stressad när du har svarat kan det påverka dina svar och resultat. För att du ska få en rimlig representation av dina grundbeteenden är det betydelsefullt att du svarar i linje med hur du vanligtvis brukar agera.


Test kan konstrueras på olika sätt. Fördelen med ett kort test där olika adjektiv ställs mot varandra är att det snabbt genererar en "svarsprofil". Nackdelen med korta test med motsatta svarsalternativ är att dessa test får en lägre reliabilitet (dvs resultaten kan ändra sig från gång till gång om du upprepar testet). Reliabiliteten ökar vid längre test exempelvis vårt längre test på 60 frågor eller vårt fördjupade test på 80 frågor.

Kritik

En vanlig invändning mot DISC är att det är ovetenskapligt som personlighetsinstrument. Det stämmer. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin är NEO-PI, även kallat femfaktorteorin.


Men kritiken mot disc är både korrekt och missvisande. DISC är inget personlighetstest utan kartlägger beteendemönster. Som test för att kartlägga beteendemönster är det vetenskapligt om det uppfyller olika kriterier. Det mest betydelsefulla kriteriet är att det ska mäta vad det påstår sig mäta. DISC-test påstår sig kartlägga beteendemönster vilket det även gör.


Underlag

Betrakta testresultat som ett underlag till ökad självmedvetenhet men inget du gör livsval utifrån.


Nyttan med att använda DISC

DISC-testet är ett enkelt sätt att fånga upp vissa beteendemönster och därmed din kommunikationsstil. Utifrån detta går det att resonera kring konsekvenser olika beteende och kommunikationsmönster kan resultera i. När du förstår dina beteenden bättre och förstår hur de kan påverka andra får du ökade förutsättningar att kommunicera smidigare och effektivare.


DISC-analys kan användas med gott resultat i samband med exempelvis:

  • Kommunikationsutbildning.

  • Grupputveckling.

  • Förhandlingsutbildning.

  • Coachning och individuella utvecklingsprogram.

3 443 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla