Gratis DISC självtest. Vilken profil har du och vad får det för konsekvenser?

Uppdaterat: nov 22

DISC är ett sätt att beskriva ditt beteende och ditt sätt att kommunicera. Analysen ska ses som ett underlag till samtal och inte en absolut sanning. Ingen profil är bättre än någon annan. Ursprunget kommer från den amerikanske forskaren William Marston som 1928 publicerade boken ”Emotions of Normal People”. Marston är utöver sitt arbete med DISC även känd som uppfinnare av lögndetektorn. Syftet med DISC var att förstå och kategorisera personers beteende med syfte att bättre förutspå framtida beteenden och arbetsprestation. Marston menade att beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig och om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ framträder fyra beteendemönster: Domians. Inflytande. Stabil. Analys.Gör DISC test
  • D står för dominant och indikeras vanligen med röd som färg.

  • I står för Inflytande och indikeras vanligen med gul färg.

  • S står för stabil och indikeras vanligen med grön färg.

  • C står för analytisk och indikeras vanligen med blå färg.


Dominant

Fördelar: De är personer som upplevs driva fram resultat trots motstånd och en utmanande miljö. Får saker gjorde, accepterar utmaningar och kastar sig ut i det okända. Fattar beslut, ifrågasätter status quo och skaffar sig auktoritet. Reducerar omkostnader, löser problem samt utmanar både sig själv och andra.

Nackdelar: "Dominans" kan även upplevas av andra som att de överskrida befogenheter och agerar rastlöst. De kan uppfattas som hotfulla och aggressiva av andra. Egoistiska och åsidosättande. Kan uppfattas som rättframma, sarkastiska och tjurar när de inte är i rampljuset. Andra kan uppleva deras sätt som kritiserande , att de söker fel på samma gång som de själva kan upplevas som slarviga och inte uppmärksamma på småsaker och detaljer. De kan även uppfattas som att de inte blir tillfredsställda av rutinarbete och inte är lagspelare.Inflytande

Fördelar: De är personer som upplevs få inflytande på andra människor på grund av att de agerar positivt och välvilligt. De ger ett gott intryck på andra, är goda kommunikatörer och duktiga på att övertyga. De upplevs att de söker kontakt med andra, motiverar andra till agerande och vill hjälpa andra. Andra upplever att dessa personer utstrålar optimism, entusiasmerar, underhåller och visar engagemang.

Nackdelar: "Inflytande" kan även upplevas av andra som att de översäljer sina idéer och tankar. De kan uppfattas som impulsiva, fattar beslut utan djupare analys, ouppmärksam på detaljer och att deras beslutsfattande är inkonsekvent. De kan upplevas som att de är överentusiastiska, ger andra okritiskt förtroende, svårt med tidsplanering och kan uppfatta som ytliga och tillgjorda.

Stabil

Fördelar: De är personer som upplevs stabila och uthålliga i sitt arbete på ett förutsägbart sätt. De koncentrerar sig på sitt arbete och utvecklar specialistkunskaper. Genom sitt lugn har de även en lugnande effekt på andra. De upplevs ta ansvar för sitt arbetsområde, agerar lojalt och visar tålamod. Upplevs som omsorgsfulla, serviceinriktade och goda lyssnare.

Nackdelar: "Stabil" kan även upplevas av andra som att de gärna vill ha saker som de är, bevarandet av status quo. Uppfattas som att de behöver tid för att anpassa sig, kan behöva hjälp för att komma igång med arbetsuppgifter och ha besvär med att möta deadlines. De upplevs nöjda med saker som de är och tenderar att uppträda passivt och avvaktande vid beslutsfattande.

Analytisk

Fördelar: De är personer som upplevs analytiska anpassar sig till regler för att undvika att göra fel och hamna i konflikt. De upplevs fokusera på detaljer, arbetar gärna under kontrollerade former och är diplomatiska. De bedömer risker i en situation och följer direktiv och normer. Deras beteende kan uppfattas som granskande och kvalitetssäkrande. De upplevs hålla fast vid bestämda procedurer, utför djupgående analyser och letar efter fakta.

Nackdelar: "Analytisk" kan även upplevas av andra som att de har svårt att "läsa mellan raderna" och kan därför vara lättpåverkade. De stödjer sig på regler och tvekar att agera om det inte finns tydliga tillvägagångssätt. De uppfattas som att de kan fastna i detaljer och är bundna till rutiner, tillvägagångssätt och metoder. De kan upplevas att de har svårt att acceptera ansvar utanför det egna området och behöver full förklaring innan förändringar genomförs. De upplevs backa för att undvika konflikter och kan gå i försvarsställning när de känner sig hotade.

Vad är en DISC-analys för något?

DISC är ett sätt att beskriva ditt beteende och ditt sätt att kommunicera. Analysen ska ses som ett underlag till samtal och inte som en absolut sanning. Ingen profil är bättre än någon annan. Ursprunget kommer från den amerikanske forskaren William Marston som 1928 publicerade boken ”Emotions of Normal People”. Marston är utöver sitt arbete med DISC även känd som uppfinnare av lögndetektorn. Syftet med DISC var att förstå och kategorisera personers beteende med syfte att bättre förutspå framtida beteenden och arbetsprestation. Marston menade att beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig och om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ framträder fyra beteendemönster: Domians. Inflytande. Stabil. Analys.

Beteende

Alla har sina föredragna sätt att agera på, sk grundbeteenden. Utöver detta kan alla även anpassa sina beteenden beroende på situation och omständighet, sk anpassade beteenden och kan därför bete sig olika och visa på olika beteendemönster. Ett enkelt sätt att förklara grundbeteenden och anpassat beteende är att tänka på vilken hand du föredrar att skriva med. Är du högerhänt föredrar du troligen att skriva med höger hand, ditt sk grundbeteende. Men du skulle med viss ansträngning även kunna skriva med vänster hand, ditt sk anpassade beteenden. Över tid är det vanligt att vissa beteenden och handlingsmönster framträder starkare än andra, det är dessa mönster som blir synliga när du gör en disc-profil.Självskattning

Testet bygger på självskattning vilket innebär att ditt resultat är direkt kopplat till de svar du ger. Har du haft en dålig dag eller känt dig stressad när du har svarat kan det påverka dina svar och därigenom din profil. För att du ska få en rimlig representation av ditt grundbeteenden är det betydelsefullt att du svarar i linje med ditt vanliga beteende.Går det att ha "högt" på allt?

När du gör testet och läser din profil kan du se att grafen för respektive faktor (röd, gul, grön, blå) kan vara på ett minusvärde eller ett positivt värde (0 värde räknas som positivt/högt). Beteende inom ett område kommer vanligtvis att balanseras med ett motsatt beteende inom ett annat område. Ett rött beteende vilket exemplifieras med att agera handlingskraftigt, initiativtagande och kasta sig ut i det okända i jakt på resultat kan jämföras med ett grönt beteende vilket exemplifieras med att agera lugnt, stabilt och avvaktande. Dessa beteenden går emot varandra.


Vilka tolkningar går att dra om du har högt på tre-fyra områden (dvs positiva värden) eller lågt på tre-fyra områden (dvs minusvärden)? En möjlig tolkning är att du missförstått frågeställningen, en annan möjlighet är låg självkännedom, en tredje möjlighet är väldigt hög självkännedom och en fjärde möjlighet är att du kan befinna dig i en pressad situation. I pressade situationer använder vi både våra grundbeteenden men även våra anpassade beteenden i hög utsträckning, du skriver med båda händerna samtidigt för att knyta an till tidigare jämförelse.


Det är möjligt att ha "högt" eller "lågt" på allt men det kan även vara en indikator på press och stress. Hur du mår kan vara uppenbart för personer nära dig men svårt att förstå på egen hand. Negativa känslor överröstas av dopaminkickar som du får från exempelvis hög aktivitet, full kalender, ständig uppkoppling och annan distraktion. Undan för undan kan den psykiska hälsan försämras utan att du upptäcker det med risker för psykisk ohälsa på längre sikt. Stämmer din profil in på beskrivningen att vara "högt" eller "lågt" på tre-fyra områden rekommenderas att du kompletterar DISC-profilen med att stämma av ditt nuvarande hälsoläge. Klicka här för att testa din nuvarande stressnivå.

Kritik

En vanliga invändning mot DISC är att det är inte en personlighetsanalys. Detta är en korrekt, utifrån disc finns det inte några validerade kopplingar till personlighet. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin är NEO-PI, även kallat femfaktorsteorin eller Big five. Men kritiken mot disc är missvisande. Disc-tester utger sig inte för att mäta personlighet utan snarare uppvisat beteende. Det finns flera test-leverantörer av DISC på marknaden vilka validerat sina tester och möter uppsatta kriterier för test och testning.


Även om DISC ger en bild av ditt beteende går det ändå att resonera kring aspekter kopplade till personlighet. Detta beror på att det finns test som undersökt korrelation mellan disc-testets fyra faktorer och NEO-PI´s fem faktorer. Det finns exempelvis hög korrelation mellan ett högt resultat i disc-faktorn analytisk och ett högt resultat inom NEO-PI´s faktor samvetsgrannhet samt ett lågt resultat inom NEO-PI´s faktor öppenhet. Disc-tester som sådant kan inte dra några personlighetsrelaterade slutsatser . Men om personen som ger dig återkoppling av din profil har en djupare kunskap och erfarenhet av femfaktorsmodellen går det att föra genomföra ett samtal som även inkluderar resonemang kring personlighet även om det sker på basen av en disc-profil.


En annan invändning mot DISC är att den målar in personer i olika fack, olika färger och därefter drar slutsatser kring det. Det kan leda till att man tror att det inte går att ändra sig eller att man har förutfattade meningar om att någon färg är bättre eller sämre. Att blå beteenden inte går att ha i ett säljjobb eller att rött beteende inte går att ha i ett analytiskt eller förvaltande jobb. Detta är fel och ett sätt att missbruka analysen. Om du jobbar som säljare och förväntas att agera på ett gult sätt men ditt grundbeteende är blått kan det vara en bra idé att bli medveten om detta och ha ett samtal kring det. I ett sådant samtal kan man vända på situationen och lägga mindre fokus på ett förväntat "hur" och mer fokus på det önskade resultatet. Då kan frågan bli: Vilka styrkor har ett blått sätt? Hur kan det användas för att leverera resultat i rollen som säljare?Nyttan med att använda DISC

När du förstår dig själv och dina beteenden bättre och hur de kan påverka andra kan du kommunicera smidigare och effektivare. I ett återkopplingssamtal får du tips på olika saker att tänka på i olika situationen. Högre förståelse kring sig själv ökar även förståelsen för andra människors sätt att vara. På så sätt får det även en positiv påverkan på relationer och samarbete.


Risken med att färger delar in personer i fack ska balanseras mot att färger också är bra från ett kommunikativt perspektiv. Det är lättare och mindre eskalerande att säga ”ditt beteende är ganska rött nu” istället för att säga att någon är för dominant. Gör vi på det viset finns möjligheten att skratta åt det istället för att kommentarer och återkoppling leder till friktion och låsningar. Att prata om färger gör samtal mindre personligt samtidigt som poängen ändå går hem.


DISC-analys i kombination med workshops använder vi med gott resultat i:

  • Ledar- och karriärutveckling

  • Teamutveckling

  • Rekryteringar

  • Kommunikation och förhandlingsutbildningar


Maximera din potential

Maximera din potential med ett personligt uppföljningssamtal kopplat till din profil, fler test och individuell coachning eller workshop för grupper.


171 visningar0 kommentarer