top of page

DISC analys. Vilken DISC profil har du och vad får det för konsekvenser?

Uppdaterat: för 5 dagar sedan

DISC är en modell som kategoriserar beteende och beteendemönster. Det finns många variabler som påverkar beteenden. Det är svårt att komma till absoluta sanningar om orsaken till olika beteenden. Däremot går det att dra slutsatser kring hur beteenden kan uppfattas av andra och dess konsekvens. DISC och discanalysen hjälper dig att upptäcka om dina beteenden uppfattas som rött, gult, grönt eller blått. Att skapa större medvetande om beteende underlättar samarbete.


Beteendetest och beteendekartläggning används med gott resultat som underlag till övningar och workshop inom samarbete. Lär dig hålla en egen workshop inom samarbete med DISC som underlag. Mer information hittar du under https://www.lewren.se/programGratis DISC testVad är DISC?

DISC är ett sätt att beskriva beteende. DISC är en modell som kategoriserar beteendemönster. Ursprunget till DISC-testet kommer från den amerikanske forskaren och psykologen William Marston. 1928 publicerade Marston sin DISC teori i boken Emotions of Normal People. Marston menade att beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig samt om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ, då framträder fyra olika beteendemönster. Dessa mönster beskriver Marston som faktorer.Fyra faktorer

 • D står för dominant och indikeras vanligen med röd färg.

 • I står för Inflytande och indikeras vanligen med gul färg.

 • S står för stabil och indikeras vanligen med grön färg.

 • C står för analytisk (anpassning) och indikeras vanligen med blå färg.


DISC är inte en personlighetsteori

Även om DISC i olika sammanhang beskrivs som en personlighetsteori är detta fel. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin inom personlighetspsykologi är NEO-PI, även kallat Big Five eller femfaktormodellen på svenska. Femfaktorsmodellen har fem huvudsakliga faktorer till skillnad från discmodellens fyra faktorer. Femfaktormodellen har även sex subfaktorer (sk facetter) till varje faktor. Femfaktorsmodellen beskriver följaktligen personligheten i en modell med totalt trettiofem faktorer.


Klicka här för personlighetstest i femfaktorsmodellen.DISC och Big Five överlappar

Personlighet kommer till viss del med förutsägbara beteendemönster. Den typen av slutsatser går att göra. Men det omvända är inte möjligt. Det går inte att dra definitiva slutsatser om personlighet genom att enbart observera beteenden. Av den anledningen så är DISC-teorin inte en personlighetsteori. Beteenden påverkas, orsakas och väljs av många fler anledningar än enbart personlighet.


Men trots detta går det att konstatera att samtliga av faktorerna i DISC även förekommer i femfaktormodellen. Exempelvis så kategoriseras beteenden i disc-faktorn dominant (röd) även i femfaktormodellen, då under faktorn extrovert. Det här innebär att även om DISC inte är en personlighetsteori så överlappar innehållet till exempelvis femfaktormodellen.Beteende och konsekvenser

Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan inte, inte kommunicera. All kommunikation (transaktioner) lockar fram förutsägbara motreaktioner hos andra. Att förstå sina kommunikationsmönster ökar medvetenheten om hur ditt sätt att kommunicera kan påverka andra positivt och negativt. Gör DISC-testet och få svar på generella konsekvenser kopplade till olika beteendemönster.Självskattning och reliabilitet

Alla har sina föredragna sätt att agera på. Detta kallade Marston grundbeteenden. Utöver detta kan man även anpassa sina beteenden beroende på situation och detta beskriver Marston som anpassade beteenden. Över tid är det vanligt att vissa beteenden och handlingsmönster framträder starkare än andra. En del av dessa mönster blir synliga i en DISC-profil. Testet bygger på självskattning. För att få en rimlig representation av dina grundbeteenden är det betydelsefullt att du svarar i linje med hur du vanligtvis brukar agera. Är du osäker på hur du ska resonera, tänk då utifrån perspektivet hur andra kan uppfatta ditt sätt att agera.


Nyttan med att förstå sina beteenden

DISC-testet är ett sätt att fånga upp vissa beteendemönster och därmed din kommunikationsstil. Hur uppfattas beteenden av andra? När du förstår dina beteenden bättre, hur de kan påverka andra ökar förutsättningar för smidigare samarbeten.


Har du ett beteende som är:

 • Resultatinriktat, kraftfullt och beslutsamt kommer du vanligen att uppfattas av andra som dominant.

 • Social, inspirerande och övertygande kommer du vanligen att uppfattas av andra som influerande.

 • Omtänksam, demokratisk och tålmodig kommer du vanligen att uppfattas av andra som stabil.

 • Strukturerad, detaljinriktad och systematisk kommer du vanligen att uppfattas av andra som analytisk.


Snabbt / långsamt

 • Ett beteende som upplevs som dominant och/eller influerande upplevs vanligtvis även som snabbt.

 • Ett beteende som upplevs som analytiskt och/eller stabilt upplevs vanligtvis även som långsamt.

Resultat / relation

 • Ett beteende som upplevs som analytiskt och/eller dominant upplevs vanligtvis som ett resultatorienterat beteende.

 • Ett beteende som upplevs som stabilt och/eller influerande upplevs vanligtvis som ett relationsorienterat beteende.


Underlag

Beteendetest och beteendekartläggning används med gott resultat som underlag till övningar och workshop inom kommunikation. Lär dig hålla en egen workshop i kommunikation med DISC som underlag. Mer information hittar du under https://www.lewren.se/program

3 963 visningar0 kommentarer
bottom of page