top of page

DISC - test. Vilken DISC-profil har du och vad får det för konsekvenser?

Uppdaterat: för 4 dagar sedan

DISC är ett sätt att beskriva ditt beteende. Att förstå sin DISC-profil är att förstå mer om sina beteenden och hur andra kan uppleva dig genom ditt sätt att kommunicera. Analysen ska ses som ett underlag, inte en absolut sanning. Ingen profil är bättre än någon annan.
Testet


Vad är DISC för något?

DISC är ett sätt att beskriva beteendemönster och därigenom kommunikationsmönster. Ursprunget till DISC-testet kommer från den amerikanske forskaren William Marston. Marston publicerar 1928 boken ”Emotions of Normal People” där teorin bakom DISC presenteras. Marston menade att det framstår fyra olika beteendemönster beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig samt om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ. DISC är inget personlighetstest. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin är NEO-PI, även kallat femfaktorsmodellen. DISC kartlägger beteendemönster.Testets fyra faktorer

 • D står för dominant och indikeras vanligen med röd som färg.

 • I står för Inflytande och indikeras vanligen med gul färg.

 • S står för stabil och indikeras vanligen med grön färg.

 • C står för analytisk (anpassning) och indikeras vanligen med blå färg.


Beteende

Alla har sina föredragna sätt att agera på, sk grundbeteenden. Utöver detta kan alla även anpassa sina beteenden beroende på situation och omständighet, sk anpassade beteenden. Ett enkelt sätt att förklara grundbeteenden och anpassat beteende är att tänka på vilken hand du föredrar att skriva med. Föredrar du skriva med höger hand då är det ditt grundbeteende. Du skulle med viss ansträngning kunna skriva med vänster hand, ditt sk anpassade beteenden. Över tid är det vanligt att vissa beteenden och handlingsmönster framträder starkare än andra. En del av dessa mönster blir synliga när du gör en disc-profil.Självskattning och reliabilitet

Testet bygger på självskattning vilket innebär att ditt resultat är direkt kopplat till de svar du ger. Har du haft en dålig dag eller känt dig stressad när du har svarat kan det påverka dina svar och resultat. För att du ska få en rimlig representation av dina grundbeteenden är det betydelsefullt att du svarar i linje med hur du vanligtvis brukar agera. Test kan konstrueras på olika sätt. Fördelen med ett kort test som DISC där olika adjektiv ställs mot varandra är att det snabbt genererar en "svarsprofil". Nackdelen med korta test är att dessa test får en lägre reliabilitet (dvs resultaten kan ändra sig från gång till gång om du upprepar testet).


Nyttan med att använda DISC

DISC-testet är ett sätt att fånga upp vissa beteendemönster och därmed din kommunikationsstil. Utifrån detta går det att resonera kring konsekvenser olika beteende och kommunikationsmönster kan resultera i delvis beroende av hur de uppfattas av andra. När du förstår dina beteenden bättre och förstår hur de kan påverka andra får du ökade förutsättningar att kommunicera smidigare och effektivare.


Har du ett beteende som av andra uppfattas som:

 • Resultatinriktat, kraftfullt och beslutsamt kommer du vanligen att uppfattas av andra som dominant.

 • Social, inspirerande och övertygande kommer du vanligen att uppfattas av andra som influerande.

 • Omtänksam, demokratisk och tålmodig kommer du vanligen att uppfattas av andra som stabil.

 • Strukturerad, detaljinriktad och systematisk kommer du vanligen att uppfattas av andra som analytisk.


Snabbt / långsamt

 • Ett beteende som upplevs som dominant och/eller influerande upplevs vanligtvis som snabbt.

 • Ett beteende som upplevs som analytisk och/eller stabilt upplevs vanligtvis som långsamt.


Resultat / relation

 • Ett beteende som upplevs som analytiskt och/eller dominant upplevs vanligtvis som ett resultatorienterat beteende.

 • Ett beteende som upplevs som stabilt och/eller influerande upplevs vanligtvis som ett relationsorienterat beteende.


Underlag

Betrakta testresultat, oavsett test, som underlag till ökad självmedvetenhet. Inget du gör livsval utifrån.40 eller 80

Längre test ger högre reliabilitet.

 • Testet på 40 frågor går snabbt att genomföra och är lämpligt att använda om man är nyfiken på sin profil och vill ha ett snabbt svar.

 • Det utökade testet på 80 frågor ger dig en tydlig beteendeprofil. Utökat test har en högre reliabilitet och lämpligt att använda som underlag i samband med utbildning och / eller personlig utveckling.


Konsekvens

Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan inte, inte kommunicera. All kommunikation lockar fram förutsägbara mot-reaktioner hos andra. Att förstå sina kommunikationsmönster ökar medvetenheten hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra positivt och/eller negativt och därför indirekt även påverkar dig.

4 602 visningar0 kommentarer
bottom of page