Konfliktmönster - test. Vilka konfliktmönster har du och vad får det för konsekvenser?

Som människor har vi universellt alltid haft två saker gemensamt. Vi har alltid levt i grupp och i alla grupper råder det en hierarki. Det innebär att vi i alla tider har brottats med samma dilemma: Att komma överens med andra och samtidigt få det vi vill ha. Vårt sätt att individuellt lösa detta dilemma lämnar spår efter sig i form av konfliktmönster. Är du exempelvis för tillmötesgående eller för undvikande för ditt eget bästa? Vilka konfliktmönster har du och vad får det för konsekvenser?


Länkar

Syftet med det här testet är att fånga dina nuvarande beteenden i interaktion med andra. Rapporten ger en bild av dina troliga konfliktmönster vilket ger dig möjlighet till en högre självmedvetenhet kring dess fördelar och nackdelar.

  • Rigida tanke, känslor och beteendemönster är ofta ett resultat av omedvetenhet. Omedvetenhet leder till begränsade resultat.

  • Medvetenhet om tanke, känslor och beteendemönster ökar vår individuella flexibilitet. Medvetenhet och flexibilitet är en förutsättning för att kunna maximera sin potential och uppnå ökade resultat.

Konflikt

Ett enkelt sätt att komma överens med andra är att acceptera andras vilja framför sin egen vilja. Ett enkelt sätt att få sin vilja igenom är att alltid prioritera sina behov och åsikter framför andras. Som du förstår står dessa båda kategorierna i konflikt med varandra men det behöver inte vara antingen eller. Det ena utesluter inte det andra.


Ett fyrkantigt sätt att hantera en interaktion leder lätt till konflikt. Antingen får du som du vill på bekostnad av andras behov vilket leder till konflikt med andra. Eller går du andra till mötes i högre utsträckning vilket leder till att du inte får det du själv vill ha vilket leder till konflikt med dig själv.


Det ena utesluter inte det andra

Men! Att komma överens med andra och samtidigt få sin vilja igenom står inte i motsats med varandra. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det går att maximera resultat inom båda dessa kategorier samtidigt.Konfliktmönster

Konfliktmönster består av fem positioner: Tävla. Tillgodose. Samarbeta. Kompromissa. Undvika. Positionerna utgår från en tabell med nivå av påstridighet på lodrät axel samt nivå av tillgodose på horisontell axel.Tävla

Att tävla innebär att ta sig an en förhandling eller konflikt på ett bestämt och maktorienterat sätt. Att tävla innebär att inte vara tillmötesgående inför andras behov, att få det man själv vill ha på bekostnad av andras behov. Att tävla innebär att uppnå sina egna mål med alla medel som verkar lämpliga för att få igenom sin egen vilja. Att tävla kan även innebära att man försvarar det man anser är rätt utan att ändra sin position.

* Positionen utmärks av ett vinna-förlora perspektiv.

Tillgodose

Att tillgodose innebär att ta sig an en förhandling eller konflikt och helt tillmötesgå motpartens önskemål. Att tillgodose är att vara samarbetsvillig och tillfredsställa andras personers angelägenheter på bekostnad av sina egna. Att tillgodose andras önskemål kan ha en altruistisk utgångspunkt. Tillgodose kan också ske på grund av påtvingad underkastelse, att lyda vad andra bestämmer eller hålla med andras åsikter.


* Positionen utmärks av ett förlora-vinna perspektiv.

* I vardaglig mening när egenskapen samarbetsvillig diskuteras kring en person är det vanligt att det som egentligen avses är någon som tillgodoser andras önskemål. Någon som utan invändningar håller med. Någon som står “i ledet” och genomför det vederbörande blir ombedd att göra.

Samarbeta

Att samarbeta innebär att ta sig an en förhandling eller konflikt på både ett bestämt sätt som tillgodoser egna önskemål och på ett sätt som tillgodoser motpartens behov. En person som samarbetar försöker hitta lösningar för att både få sina egna behov tillgodosedda och samtidigt möta motpartens behov. Att samarbeta är en mix av att både tävla och tillgodose. För att lyckas med att tillgodose båda parters behov behöver förhandlingen övergå till ett kreativ och gemensam problemlösning. För att hitta nya möjligheter bör inblandade parter agera med en hög transparens, dela insikter och meningsskiljaktigheter. Förhandlingen innebär att utforska möjligheter och villkor för att hitta lösningar alla inblandade parter känner sig helt nöjda med.


* Positionen utmärks av ett vinna-vinna perspektiv.

* Förhandlingar som innebär vinna-vinna lösningar kan benämnas som integrativa samarbeten. En konfliktsituation mellan två parter kan innebära integrativt samarbete där alla inblandade parters behov, inklusive känslomässiga, möts. När detta sker har konflikten lösts (konfliktlösning). Konfliktsituationer där överenskommelsen baseras på att inblandade parter endast är delvis nöjda beskrivs som kompromiss (konflikthantering).

Kompromissa

Att kompromissa innebär att ta sig an en förhandling eller konflikt på ett sätt som är delvis baserat på tävling och delvis baserat på att tillgodose andras behov. Att kompromissa innebär att “ge och ta” och på så vis hittar man en lösning som till viss del tillfredsställer inblandade parter. Att kompromissa innebär en position med mindre tävling i jämförelse med positionen tävling men mer tävling än positionen tillgodose. Att kompromissa innebär att utforskar till viss del men inte lika mycket som i positionen samarbeta. Kompromissa är vanligtvis ett pragmatiskt angreppssätt vilket gör att inblandade parter snabbt kommer fram till en överenskommelse de känner sig bekväma med.


* Positionen utmärks av ett nöjd-nöjd perspektiv.

Undvika

Att ta sig an en förhandling eller konflikt genom att undvika innebär att varken tävla eller tillgodose. Den undvikande positionen innebär att inte uppenbart aktivt ta itu med en lösning. Positionen kan förstås som ett medvetet undvikande för att låta saker “rinna ut i sanden”, ett medvetet diplomatiskt beteende för att undvika en situation eller för att undvika en hotfull situation. Undvika som beteende kan också förstås som att bida sin tid och invänta ett bättre tillfälle och kan då vara en strategi utifrån positionen tävla, kompromissa eller samarbeta. Undvika som strategi innebär att en förhandling inte genomförs och utifrån ett omedelbart tidsperspektiv innebär det att alla inblandade parter förlorar.


* Positionen utmärks (inledningsvis) av ett förlora-förlora perspektiv.Ditt resultat

Gör testet och svara på frågorna hur du vanligtvis agerar i vardagliga interaktioner. Ditt resultat kommer att ge dig en högre självmedvetenhet om dina beteenden och vilka fördelar och nackdelar detta kan innebära.


Obs! Betrakta test och testresultat med en nypa salt och inget du bör basera livsval utifrån. Test kan vara ett underlag till ökad självmedvetenhet, inget annat. Det ger möjlighet att se sig själv från nya perspektiv vilket i sig kan ge möjlighet till utveckling och att kunna maximera sin potential.Nyttan med att förstå sina konfliktmönster

Testet i konfliktmönster är ett enkelt sätt att fånga upp vissa föredragna och återkommande beteendemönster. Beteendemönster ger förutsägbara konsekvenser. När du förstår dig själv bättre ökar dina möjligheter att påverka resultaten i ditt liv.


Test i konfliktmönster användas med gott resultat i samband med exempelvis:

  • Kommunikationsutbildning.

  • Grupputveckling.

  • Förhandlingsutbildning.

3 visningar0 kommentarer