Sex dimensioner att utveckla

Uppdaterat: jun 29

En verksamhet och dess medarbetare kan medvetet utvecklas. Systematiskt utvecklingsarbete av följande sex områden garanterar bättre affärsresultat: Affärsmannaskap och uthållighet. Operationell effektivitet. Kommunikation och samarbete. Medarbetarskap. Självledarskap och yrkesskicklighet. Stöttande kultur.Sex dimensioner att utveckla som ger resultat.

1 - Affärsmannaskap och uthållighet

Framgång över lång tid innebär lönsamhet i alla faser av organisationens / företagets livscykel. Det innebär även långsiktighet genom utvecklandet av nya produkter, tjänster, affärsområden och affärsmodeller i takt med att innevarande minskar i lönsamhet. Målet är att utveckla och stärka förmågan till sk Business Resilience dvs förstå helhet samt leda verksamhet med långsiktighet i fokus.

2 - Operationell effektivitet

Operationell effektivitet innebär att implementera och trimma metoder och verktyg för genomförande av uppdrag, vertikal kontroll och horisontell koordinering. Detta i syfte att säkerställa optimering av aspekterna tid, kostnad och kvalitet. Det finns olika typer av organisationer och metoder men målet är densamma, att utveckla och stärka förmågan till Business Excellence. Dvs att leda verksamheten på kort sikt samt uppnå mål vilka stipuleras av strategiska beslut.

3 - Kommunikation och samarbete

Kommunikation innebär utvecklandet av förmågan att effektivt kunna samarbeta med andra. Det innehåller förmågan att både leda och följa. Det innehåller förmågan att förstå olika kommunikationsstilar, behov samt anpassning. Det innehåller en ökad förståelse kring positiva och negativa effekter av egna och andras kommunikations- och beteendemönster. Genomfört med respekt och förståelse kring fördelarna med mångfald leder det till bra relationer och tillit vilket är en förutsättning till samarbete. Syftet är att stärka förmågan att effektivt kunna kommunicera och samarbeta med andra.

4 - Medarbetarskap

Utveckling är något som sker i hela livet. Även som vuxna utvecklas vi och mognar över tid vilket innebär att vår förmåga att hantera komplexitet och abstraktion ökar. Mognad påverkar förmågan att leda sig själv samt påverkar positivt vårt sätt att förhålla oss till andra dvs kommunikation, samarbete, operationell effektivitet och förmågan till att förstå helhet och perspektiv på lång sikt (abstraktion/scenario). I takt med högre mognad krävs även mindre styrning och kontroll av andra då man i högre utsträckning leder sig själv och tar ansvar i situationer. Syftet med utveckling och mognad är att det leder till positiv påverkan i sagda områden, högre nivåer av medarbetarskap samt möjligheten att hantera mer komplexa frågeställningar tack vare mer sofistikerade samarbeten.

5 - Självledarskap och yrkesskicklighet

Att utveckla sig själv innebär att ta ägarskap för sin egen utveckling i termer av att öka den egna förmågan inom affärsmannaskap, strategi, yrkesmässiga färdigheter, operationell- samt personlig effektivitet, effektiv kommunikation, samarbete samt att leda och utveckla andra. I takt med att det egna ledarskapet ökar, expanderar även möjligheten att påverka andra genom föredömligt agerande. Detta utgår från en attityd och beteende att vara prestigelös, flexibel och trygg. Syftet är att åstadkomma strategisk självmedvetenhet och därigenom medvetet självledarskap.

6 - Stöttande kultur

"Kultur" kommer med utmaningar i hantering och styrning. Det är ett abstrakt tillstånd som uppstår i olika situationer och i olika konstellationer. Det kan förklaras som en uppsättning outtalade överenskommelser kring vad som anses som accepterande samt icke accepterande beteenden. Dessa "överenskommelser" växer fram av sig själv både i majoritet- och minoritetsgrupper. Kultur är en naturlig del av all mänsklig samvaro. Våra "flockbeteende" är djupt rotade i innebörden med att vara människa, vilket innebär att det är besvärligt att gå emot majoriteten/flocken (dvs kulturen) även om vi strukturellt förväntas göra detta på grund av exempelvis strategiska eller operationella uppmaningar. Det som inte uttalas låter sig inte styras men genom att medvetet förhålla sig till kulturella aspekter, dess fördelar och nackdelar går kultur att påverka. Målet är att bli en en medvetet utvecklande organisation och bestämma vilken kultur man vill ha. Vägen dit och upprätthållandet tas genom att hålla diskursen kring kulturaspekter levande samt att konsekvent stärka och utveckla ovanstående fem områden och säkerställa att de är i samklang med varandra.Nästa steg

Aspekter som affärsmannaskap och operationell effektivitet ingår i utbildningen: Ny som chef.

Digital utbildning för nya chefer. Lyckas med steget från specialist till chef. Magnus Lewrén AB. Malmö.

Aspekten utveckling av andra, personlig utveckling och medvetet utvecklande kultur hanteras bland annat i utbildningen: Coachande Ledarskap.

Digital utbildning i coachande ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla