19. Trump som kollega

Uppdaterat: mar 15

Aggressivt beteende, känslomässig instabilitet och endimensionell mognadsnivå. Det ena flagranta beteendet Trump(ar) det andra och omgivningen baxnar av förvåning. Drama, turbulens, konstant ifrågasättande, anklagelser och dimridåer istället för lugn och stabilitet. Detta är en del av det som händer när faktorer som lynnighet, instabilitet, inbillad kompetens och manipulation kommer samman. Resultatet? Förlorad styrfart, förvirring och en destruktiv arbetsplats och rentav en farlig omvärld. Vad händer om vi har Trump som kollega? Hur kan vi förstå dessa beteenden och personer? Hur kommer det sig att de vinner mark? Går det att hantera dem och i så fall hur?


"Dessutom ska vi ha en hög mur. Det kommer bli fantastiskt."

Drivkrafter och strategier

Det är omöjligt att förstå udda beteenden utifrån en normativt normal utgångspunkt. Men genom att titta på faktorer som förklarar defekta beteenden och dess konsekvenser blir det irrationella inte bara synligt utan även förutsägbart. För att närma oss frågeställningen behövs först en inblick i området drivkrafter.


Vi är alla genetiskt kodade att söka efter möjligheter som ökar våra chanser till överlevnad. I början av livet är våra beteenden drivna av hormoner och instinkter. Vi söker oss instinktivt till det som är tryggt och ifrån det som är otryggt. I takt med att vår kognition utvecklas ökar förmågan att göra medvetna val och aktivt styra beteenden för att få mer av det vi vill ha. I samband med detta ser vi mönster och utvecklar strategier för vår överlevnad. En av dessa strategier är vägvalet att agera offensivt eller defensivt.


Antingen utvecklar vi beteenden som innebär att vi aktivt och öppet agerar för att få det vi vill ha. Vi tävlar på egen hand. Det andra alternativet innebär att vi låter andra personer tävla åt oss. Vi får det vi behöver och vill ha genom andra. Antingen är du mer offensiv, go getter, aktiv och öppet drivande eller defensiv, avvaktande och kan upplevas av andra som mindre aktiv. Den offensiva sidan kan upplevas som mer egoistisk och viljestark och den defensiva sidan kan upplevas som mer samarbetsvillig och följdsam.


Visualisera en normalfördelningskurva vilken är delad i två delar. På höger sida av mittlinjen har du beteenden som upplevs mer offensiva och på vänster sida av mittlinjen har du defensiva beteenden. Utifrån den här indelningen är det möjligt att placera alla personer, Trump såväl som dig själv. Det finns dock många exempel på personer som både är offensiva och som är följsamma. Detta leder in på nästa uppdelning. Ta höger sida av kurvan dvs de öppet offensiva och dela upp denna sida i tre lika stora delar. Numrera dem ett, två och tre. Del ett är närmst mittlinjen och del tre är längst ut på kurvan. Gör nu på samma sätt med den vänstra halvan av normalfördelningskurvan dvs defensiva beteenden. Numrera dem på samma sätt ett, två och tre. Del ett är närmst mittlinjen och del tre längst ut på kurvan till vänster. Med detta ser du nu att det finns tre olika grupper. Grupp ett närmst mittlinjen på båda sidor, grupp två i mitten av båda sidorna samt grupp tre som ligger längst ut på båda sidor av kurvan.Grupp ett - flexibilitet och anpassning

Den största andelen av personer på kurvan är i mitten, del ett. Dessa beteenden ingår i samma grupp, de flexibla. Här kan vi förstå personer som har förmågan att vara både aktiva och passiva, både tävla och vara följdsamma. Personer som befinner sig här kan anpassa sig. De kan även förstås som känslomässigt integrerade, stabila och förutsägbara.


Grupp två - rigida beteenden

De andra gruppen i kurvan är grupp nummer två. Dessa kan vi förstå som mindre anpassningsbara. Ett annat sätt att säga samma sak är att de uppvisar en högre rigiditet i sina beteenden och är exempelvis mer låsta i ett offensivt eller defensivt läge. De står fast i sin rigiditet på grund av exempelvis kognitiva begränsningar, känslomässiga begränsningar eller en kombination av båda. Tänk dig ett litet barn på fem år som i hallen på morgonen för full hals skriker och vägrar ta på sig ytterkläderna. Ett litet barn saknar förmåga att förstå komplicerade orsakssamband och saknar kognitiv förmåga att ta in kopplingen mellan kläder och att frysa på grund av minusgrader ute. Det lilla barnet är också helt inne i sin känsla och då är det känslan som styr. Känslor är inte fel men skillnaden är om du hanterar dem eller om de hanterar dig. Om känslor leder till reaktiva beteenden är det känslorna som styr. Är du medveten om dina känslor, har en känslomässig upplevelse, kan härbärgera känslan och inte låta den påverka dig negativ? Då är det du som styr. Att bli människa är en följd av att växa upp och att lära av andra. I den här processen lär du dig också hur du ska hantera känslor. Förebilder som lär barn att uppleva känslor, att stanna kvar och härbärgera sin känslor hjälper barn att bli känslomässigt integrerade personer. Motsatsen blir en känslomässigt instabil person. Känslomässigt integrerad är en förutsättning för stabilt, flexibelt och anpassningsbart beteende. Genomtänkta och rationella beslut med ett konsekvent och stabilt genomförande kräver en känslomässig stabilitet. Ett stabilt beteende det vill säga grupp ett har förmåga att agera rationellt trots att deras känslor tillfälligt vill det motsatta.


Genomtänkta och rationella beslut med ett konsekvent och stabilt genomförande kräver en känslomässig stabilitet.

När vi observerar nyckfulla beteenden och lynnighet kan detta förstås som känslomässig instabilitet och/eller rigiditet. Grupp två återfinns på båda sidorna i normalfördelningskurvan och därav kan känslomässig instabilitet/rigiditet få ett offensivt/aggressivt uttryck eller ett passivt och undflyende uttryck.


Grupp tre - de extrema

Grupp tre innehåller de beteenden som faller längst ut på normalfördelningskurvans båda ändar. De extremt offensiva/aggressiva beskrivs ibland som psykopater. De är fullt medvetna att deras beteende får negativa konsekvenser för andra men bryr sig inte utan agerar för egen sak ändå. Om en persons beteende är extremt offensivt, får stor negativ konsekvens för andra samt med en frånvaro av sympati kan vi resonera att de eventuellt återfinns inom psykopatens spektra. De extremt passiva och defensiva har ett lika udda beteende men det påverkar vanligtvis inte omgivningen i lika stor utsträckning. Istället drabbar de dem själva. De har eventuellt svårt att komma upp ur sängen på flera dagar, saknar kraft att för egen maskin agera och ta för sig i livet. För grupp tre är rigiditeten ännu högre än för grupp två. Ett litet barn som agerar ut hela sitt register för att med åren socialiseras, härbärgera sina känslor och lära sig fungera i samhället kan beskrivas göra en utvecklingsresa från grupp tre, grupp två och för att senare i livet ansluta sig till grupp ett. Men en person som långt upp i åldern står kvar i grupp tre eller grupp två kan eventuellt saknar realistiska möjligheter till en utveckling.


Förmågan att hantera komplexitet

Vi mognar och utvecklas över tid men mognad är inte något som slutar med att vi blir 18 år. Det kan potentiellt fortsätta hela livet men behöver inte nödvändigtvis göra det. Mognad kan ses som en trappa på fem steg. Steg ett kan förstås som nivån där vi reagerar utan kognition, istället på instinkt och hormoner. Varje steg därefter är högre mognadsnivå vilket bland annat leder till att vi steg för steg förstår abstraktion och komplexa samband. Ett litet barn som skriker i hallen och vägrar ta på sig jackan förstår inte orsakssambandet mellan kläder och kyla. Ett äldre barn förstår kopplingen mellan kläder och kyla. Men det äldre barnet förstår även kopplingen mellan gap och skrik och en dålig relation. Två uttryck för högre mognad är att dels förstå orsakssamband men även en avtagande egoism.


Mognad sker genom levnadsåren men behöver inte nödvändigtvis göra det. Över 35 procent av vuxna (Kegan) befinner sig på nivå två samt mellan nivå två och tre. Detta är oavsett studiebakgrund, arbete och position i samhället. Det som utmärker lägre mognadsnivå är en begränsad förmåga att förstå komplexitet och högre inslag av upplevd egoism. Då blir världen endimentionell, svart/vit, rätt/fel, förenklad och med narcissistiska inslag.


Ledarskap och mognad

Individuell mognad kan förstås utifrån trappan av fem steg som nämndes ovan. Beroende på vilket steg vi står på kommer ett eventuellt ledarskap att utövas från det steget. En aggressiv ledare på nivå två är röd i sin ledarstil. Den här typen av ledare utövar en total dominans som kräver lojalitet och underkastelse. Att gå emot eller misstänkas gå emot ledaren leder ofelbart till någon form av hot om replisalier. Konsekvensen kan se olika ut beroende på kontext men det kan vara allt från negativ särbehandling, mobbning, gå miste om befodringsmöjlighet, omplacering eller avskedande. Är kontexten en militärdiktatur kan konsekvensen blir summeriska avrättningar.


Manipulation som expertområde

En offensiv person, handlingsorienterad och med ett endimentionellt perspektiv kan ses som en målorienterad person med tunnelseende. Detta kan i många fall vara bra för ensidighet och fokus över lång tid borgar för resultat och framgång i någon form. Frågan är dock, framgång inom vad? För att veta mer om det behöver vi leta efter bevis kring någon form av expertkompetens? Den återkommande aspekten i Trumps fall är kommunikation. Det alla kommunikatörer har gemensamt är att de lär sig att prata för sin sak, att prata för att få sin vilja igenom och för att få som de själva vill. En kommunikatör kan förstås genom att de kan variera sina beteenden efter behov. De har förmågan att vara både charmiga, medgörliga, kortfattade eller utbroderande. Den här förmågan kan också ses som en förmåga till manipulation. Manipulation i ett gott syfte är inte negativ och då kallar vi det för social påverkan. Men påverkan för att framhäva sig själv på bekostnad av andra tenderar i de flesta samhällen anses som negativt.


Mönster

För att summera så här långt är det intressant att se vad för mönster som framträder. USA´s 45:e president är:

  • En person som är brutalt rättfram, aggressiv/offensiv och känslomässigt lynnig. Det resulterar i en rigiditet som är konsekvent oberäknelig.

  • En person som gör förenklade kopplingar och för endimentionella resonemang kan ses som en person med låg förmåga att förså komplexitet. Har den här personen dessutom en uppblåst självbild vilket kan observeras genom uttalanden som “har troligen världens bästa minne”, "jag är ett geni" eller “jag är den utsända” kan detta förstås som ett kompensationsbeteende för ett upplevt mindervärdeskomplex. Detta kan ta sig uttryck som att konsekvent bortse från etablerad vetenskap samt kan observeras genom inbillad kompetens i form av uttalanden att deficeringsmedel kan användas som behandlingsmetod för covid. Trump sätt att verbalt uttrycka sig kan även analyseras utifrån språkteknik och förmåga till meningsbyggnad. När dessa analyser har genomförts pekar de på begränsad kognitionsförmåga.

  • En person som avskedar medarbetare och ministrar istället för att hitta hitta vägar till samarbete visar tydliga tecken på att vara en röd ledare. En person som hotar Nordkorea med total förintelse visar tydliga tecken på att vara en röd ledare. En person som vurmar för dominanta ledare som exempelvis Kim Jung-un, Putin och Erdoğan kan förstås utifrån talesättet “lika barn leka bäst” eller "lika röda ledare leka bäst".

  • Som personer finns våra beteenden med i alla delar av livet, även aspekten sexualitet. En dominant person som dessutom är aggressiv, lynning, egoistisk och med en erfarenhet att komma undan med vad som helst kan potentiellt ge uttryck för ett invaderande rovdjursbeteenden. Det finns inga fällande domar men anklagelser om våldtäckt och sexuella övergrepp har riktats mot Trump från mer än 25 kvinnor.

  • En framstående kommunikatör har förmågan att ducka och konstant flytta fokus till andra ämnen. Det är ett effektivt sätt att skapa dimridåer och styra en diskussion att handla om något annat än vad som först avsågs. En duktig manipulatör beter sig som en flyktig gas som är svår att fånga in. För en intet ont anande omgivning eller även för en medveten omgivning är det svårt att sätta fingret på vad som händer, varför och hur man ska agera.


Produkt av sin tid

Vanligtvis hade en person som Trump inte nått så högt som att bli ledare av den fria världen. Hög ambition och dåligt omdöme brukar vanligen inte löna sig. Fler parametrar har påverkat.


Trump har inte börjat från noll utan föddes in i en situation med ett färdigt jobb att ta över, en plattform, pengar och resurser att använda inte bara för att åstadkomma saker utan även för att synas. Detta har bland annat resulterat i en långsam tillvänjning av honom som person. Trump har inte bara sitt namn på byggnader utan hade även, kasino, flygbolag, påstått universitet och en egen TV-serie. Det är en tillvänjning och igenkänning som pågått under flera decennier. Därigenom finns det en relation och för många människor är Trump folkkär eller har högt underhållningsvärde. Det finns en villighet att lyssna på honom. Frågan var dock inom vad?


Världen står i förändring med paradigmskiften inom flera områden som teknikskifte, demografi, urbanisering och miljöaspekter. Framtiden är osäker och det är ofta en bra grogrund för hög mottaglighet av förenklade budskap. Allt ska bli bättre och dessutom ska vi ha en hög mur. Till detta har vi nationalistiska strömningar inom alla världens kontinenter, USA är bara ett av många exempel. Det finns därför ytterligare anledning att förstå hur en polariserad budbärare som rider på en våg av demonisering, hets och motsättningar kan vinna mark. Till detta bör man betänka att starka personer som har en hård tongång och dessutom framhäver sig själv har större möjlighet i en individualistisk och maskulint dominerande kultur. Alla dessa aspekter faller väl ut med både Trump och USA.


Allt ska bli bättre och dessutom ska vi ha en hög mur.

Bara på Facebook finns närmare 70 miljoner grupper. Detta är grupper som startats av någon som har ett intresse. Andra som går med i dessa grupper gör det för att de delar intresse och det sker med en frivillighet och ett engagemang. Detta engagemang går att kapitalisera på med participatoriska rörelser. Exempel är open source för mjukvaruutveckling, Greta Thunberg och skolstejk för miljön eller valrörelse. Intressegrupper har funnits i alla tider men skillnaden nu från förr är att intressen kan hitta varandra oberoende av exempelvis geografiska, demografiska eller kulturella skillnader. Det har en potential att blir stora. Ibland så stora att de går samman och kan välta ett helt land och hota makten. Exempel på detta är Egyptiska våren eller ett koordinerat motstånd mot valresultat i Vitryssland. Det som tidigare skett utan insyn sker idag för öppen ridå i sociala media. Därmed går det att upptäcka beteendemönster i dessa filterbubblor. Då är det möjligt att anpassa sin marknadsföring och rikta budskap till en mottaglig målgrupp. Det är möjligt att nudga fram beteenden och politiskt stöd. Trump gjorde vad Obama redan lyckades med åtta år tidigare. Det vill säga att trampa upp en egen väg fram till partinominering och slutligen ett presidentval som frångått gängse politiserande, positionering och internt maktspel i Washington.


Manipulatörens utmaning är att hålla i taktpinnen och kunna styra diskursen. Problemet med vanlig media är att de inte gör som du vill. Det går inte att komma undan med sakfel och falsarium utan att bli påkommen. Undantaget är om du samarbetar med de som styr mediabolagen eller rentav äger dem själv som Italiens tidigare ledare Berlosconi. Men idag förlorar vanlig media inflytande till viss del. I takt med att vem som helst kan starta en blogg eller bli stora på instagram förändras maktbilden. Har du 150 miljoner följare på Twitter behövs inte längre vanlig media för att nå ut. Har du 150 miljoner följare på twitter kan du skriva vilken smörja som helst. Eftersom det redan finns en relation till varumärket Donald är betydelsen av sanningshalten och kvalitet i innehållet nedsatt. Det är snarare en fråga om upplevd kvalitet. Enda hotet är risken att bli avstängd från Twitter. Det kan dock på sikt hanteras genom att starta upp en konkurrerande tjänst eller varför inte ett eget mediebolag.


Trump som kollega

Hur gör man om man har Trump som kollega? På ett nationellt plan och på ett individuellt plan kidnappar manipulatören tolkningsföreträdet genom att ta initiativ och kontrollera innehållet i pågående samtal och frågeställningar. De kan inte vinna mark om det finns en struktur som dikterar hur samarbete går till samt en trögrörlighet i strukturförändring. På nationellt plan är svaret demokrati och på arbetsplatser är svaret att arbeta med ledningssystem, faktabaserade beslutsprocesser och systematiskt förbättringsarbete. Det bästa skyddet är kompetensutveckling samt att rekrytera och belöna positioner med uppvisad expertis, insikt och systemförståelse kring långsiktig stabilitet. I en mylla av stabilitet har destruktiva ledarskap mindre möjlighet att växa och bli starka.


På individuell nivå blir det knepigare. Det vill säga, vad gör vi om vi har Trump som direkt kollega med frekvent kontakt? Det är möjligt att coacha den mörka sidan av en personlighet. Att utvecklas kan ske men bara om mottagaren har ett eget intresse samt är kognitivt mottaglig. Uppfylls inte dessa aspekter är de istället utanför sk terapeutisk räckvidd. I ett dagligt arbete har vi varken ett terapeutisk relation eller syfte. Vad vi har är istället vanlig interaktion och då är det på den arenan problemet med räckvidd visar sig. Den gör det i form av att inte nå fram, tala inför döva öron, fastna i cirkelargumentation eller oförmåga att föra ett normalt samtal som bygger på logiska resonemang. Samtal går då inte att navigera mot samförstånd. Resultatet är istället exempel som förvirring, utspel, positioneringar och missförstånd. Resultatet är också att du blir kvar i dimman av återkommande drama och turbulens.


Men det finns sätt att navigera som ger bättre resultat. Affärsmässiga beslut bör tas på fakta och samma tillvägagångssätt kan användas även på individnivå. Låt ett underlag besvara frågan om lämplighet. Lämpliga såväl som olämpliga beteende lämnar spår efter sig. I Trumps fall har han under tre decennier varit inblandad i 3500 stämningar och ärenden i rättsväsendet. Under fyra år vid makten har han dokumenterats med över 22 000 lögner. Trump har öppet anklagats för våldtäckt och sexuellt utnyttjande av mer än 25 olika kvinnor varav två ärenden i skrivande stund fortfarande är aktiva i domstol. Det här är inte en lämplig person. Han bör inte ges mer utrymme att förklara, förvirra och leda bort uppmärksamhet utan inget utrymme alls. Så snart det är möjligt bör innevarande domstolsärenden aktiveras. Beteendet är för rotat, någon förändring är inte att förvänta.


Har du svårt för att sätta fingret på vad som händer i ett samarbete? Har du Trump som kollega? Starta med att observera och dokumentera det som sticker ut. Jämför svaren mot en förutsägbar struktur, ett system som avgör vad som är oönskat och önskvärt för att undvika godtycklighet. Låt därefter underlaget besvara frågan om lämplighet. När beteende och agerande återkommande passerar gränsvärden för vad som är okey ge inga fler möjligheter. Avsluta samarbetet eller bevittna hur verksamheten steg för steg vittrar sönder.Artikeln på LinkedIN

Artikel som podcast
11 visningar0 kommentarer